ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ข่าวประกวดราคา

ข่าวสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ( TOR ) กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วไป