หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายการสื่อสาร 2

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องรับส่งวิทยุและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]