หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายการสื่อสาร 6

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7-8

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]