หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]