หน่วยงานในสังกัด

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยแบ่งเป็น งานอำนวยการ, งานพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ, งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสาร, งานบริหารความถี่, งานสื่อสารผ่านดาวเทียม และงานโทรศัพท์โทรสาร

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]