หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น งานธุรการ, งานงบประมาณ, งานการเงิน และ งานพัสดุ

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]