กองตํารวจสื่อสาร

คู่มือ กบข.


Posted On :: 2019-02-12 14:20:35
Update At :: 2019-02-12 14:20:35

สมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ จะมีสิทธิ์รับเงินแตกต่างกันไป ทั้งเงินส่วนที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง และเงินส่วนที่รับคืนจาก กบข. ขึ้นอยู่กับว่าออกจากราชการด้วยสาเหตุอะไร มีอายุราชการกี่ปี รับบำเหน็จ หรือรับบำนาญ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับทั้งบำเหน็จบำนาญ ศึกษาสิทธิ์รับเงินกรณีต่าง ๆ คลิกที่ภาพ หรือศึกษาเพิ่มเติมที่ คู่มือสมาชิก https://www.gpf.or.th/download/ebook/60/gpf.html