กองตํารวจสื่อสาร

กฏหมายทั้งหมด


คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)

คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)


(ฉบับ๒)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)


(ฉบับ ๑)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ฉบับที่ 1


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สงขลา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สงขลา


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช


แผนปฏิบัติราชการ กองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏิบัติราชการของกองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้นอย่างสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2558


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) สามารถดาวโหลดประกาศได้ที่ ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)


ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี สามารถดาวโหลดประกาศได้ที่ ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินการรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี


ประกาศระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 41 (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.2560

ประกาศระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 41 (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.2560 สามารถดาวโหลดประกาศได้ที่ ประกาศระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 41 (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.2560


ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองตำรวจสื่อสาร และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองตำรวจสื่อสาร และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร สามารถดาวโหลดประกาศได้ที่ ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองตำรวจสื่อสาร และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร


คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เพื่อทราบและดำเนินการให้การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


พรบ คอม 2550

พรบ คอม 2550


หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๖

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะรายการ สัดส่วนรายการและกระบวนการพิจารณาผังรายการ


หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)


ประกาศ กสทช. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ


หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่

หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556


พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร


ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535

เป็นการปรับรุงระเบียบว่าด้วยวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี