แผนปฏิบัติราชการ กองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558


Posted On :: 2018-12-21 09:16:24
Update At :: 2018-12-21 16:16:24

แผนปฏิบัติราชการของกองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้นอย่างสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2558