กองตํารวจสื่อสาร

กฏหมายทั้งหมด


คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เพื่อทราบและดำเนินการให้การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


พรบ คอม 2550

พรบ คอม 2550


หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๖

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะรายการ สัดส่วนรายการและกระบวนการพิจารณาผังรายการ


หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)


ประกาศ กสทช. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ


หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่

หลักเกณฑ์การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556


พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร


ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535

เป็นการปรับรุงระเบียบว่าด้วยวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี