กองตํารวจสื่อสาร

กิจกรรมทั้งหมดพล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (นครราชสีมา)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส.

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส.


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (อุบลราชธานี)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ (อุบลราชธานี)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.น...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.นครพนม


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔ (สกลนคร)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (ขอนแก่น)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๔ (ขอนแก่น)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส.

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส.


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (สุราษฎร์ธานี)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.สุ...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (นครศรีธรรมราช)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (นครศรีธรรมราช)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมฝ่ายการสื่อสาร ๗ สส. และ ศูน...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมฝ่ายการสื่อสาร ๗ สส. และ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๙ (สงขลา...


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สงขลา)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๙ (...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๙ (ยะลา)


พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนิน...

พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน สอ.สส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖