กองตํารวจสื่อสาร

กฏหมายทั้งหมด


(ฉบับ๒)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)


(ฉบับ ๑)หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ฉบับที่ 1


คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)

คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตร. (e-doc)


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.อุบลราชธานี

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.อุบลราชธานี


คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุฯ ตร.

ข้อกำหนด ตร.ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ ตร. พ.ศ.2563


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.กรุงเทพฯ

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.ขอนแก่น

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.เชียงใหม่

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ เชียงใหม่


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.นครราชสีมา

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครราชสีมา


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.นครสวรรค์

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์


หลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.พิษณุโลก

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ พิษณุโลก


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ เชียงใหม่

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ เชียงใหม่


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครราชสีมา

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครราชสีมา


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ พิษณุโลก

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ พิษณุโลก


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่ 3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกะจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่ 3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกะจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช